Visie en missie

Wij hebben vier tafelpoten

 

–          Verenigen met heel wat vrijetijdsactiviteiten (ontmoetingsmomenten met meer dan 4500 bezoekers per jaar, ong. 150 individuele mensen zijn gekend bij ons, meer dan 20 vrijetijdsactiviteiten per jaar, van toneelbezoek, tentoonstelling, uitstappen, concert tot weekend).

–          Vorming, zowel praktische (maandelijkse kookles en de infonamiddagen oa over energie, budget, enz.) als persoonsgerichte vorming  vier keer per jaar (sociale vaardigheden versterken zoals omgaan verlies en rouw, medeverantwoordelijkheid, rust in jezelf vinden, enz.)

–          Vergaderen op ons maandelijks forum, werkgroepen, bevraging intern en de maandelijkse vrijwilligersvergadering

–          Verbeteren van de maatschappij en het armoedebeleid in overleg met werkveld, ontvangen van groepen, scholen en diensten, infogesprekken, themagericht werken met onze mensen en dossiers voorbereiden, actie van 17 oktober, samenwerkingen met anderen zoals schuldhulpverlening, Mapplus regionaal, enz.

 

Streven naar GELUK

 

De Lage Drempel gelooft erin dat niemand kiest voor een leven in armoede. Zowel individuele als maatschappelijke factoren bepalen dat hun leven zo gelopen is.  De Lage Drempel gelooft erin dat aandachtsvolle relaties mensen kunnen versterken.

Deze relaties zijn gebaseerd op Gelijkwaardigheid. Niemand is meer dan een ander, ieder kan op zijn manier een steentje bijdragen, elke mens is waardevol.

De Lage Drempel is een vereniging waar Engagement centraal staat. Het engagement van onze bezoekers om regelmatig samen te komen en zo iets aan hun situatie te willen veranderen en verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leven en uiteraard het sterke engagement van onze vrijwilligers om hier dagelijks onze werking vorm te geven. Maar ook De Lage Drempel zelf wil engagement uitstralen. We nemen onze rol in de maatschappij op, we roepen niet enkel aan de zijlijn maar willen ook iets uitstralen.

De Lage Drempel zet ook het Leven centraal, met al zijn mooie en minder mooie kanten. Het gaat hier over waardevolle levens van mensen. Levens die vaak zeer ingewikkeld en problematisch zijn verlopen, maar nog altijd veel ervaring en kansen in zich dragen. We zijn zelf ook een levendige vereniging. We willen veel doen en dit ook laten zien aan anderen.

Elke mens is Uniek. Ieder heeft recht op een eigen aanpak, een eigen manier van omgaan. Elke bezoeker is anders, heeft een andere leven achter de rug en heeft eigen vragen en mogelijkheden. Elke vrijwilliger kan hier zijn eigen mogelijkheden ontplooien en we proberen daarom in  de mate van het mogelijke een specifiek engagement aan te bieden.

We willen dit doen vanuit de Krachten van mensen. Ieder mens heeft kwaliteiten en gebreken en we willen ons richten op wat men wel kan, niet op wat men niet kan of niet goed doet.

En dit alles zou moeten zorgen voor Geluk. Geluk voor iedereen die van kort of veraf met De Lage Drempel te maken heeft.

 

Met vele stoelen rond ons

En we doen dit niet alleen. Ieder mag op zijn manier aanschuiven aan onze tafel. Om de tafel staan daarom vele stoelen. De bezoekers, de vrijwilligers, de werkers, de sponsors, andere verenigingen, de politiek, ons uitgebreide netwerk, scholen, toevallige passanten,… We geloven erin dat een solidaire maatschappij mensen in armoede niet laat vallen. Ze gaat samen met hen op zoek naar wat hun leven beter kan maken. Elke actor doet dit vanuit zijn eigen expertise en mogelijkheden. Zowel individu, organisaties en diensten, beleidsmakers als de hele maatschappij hebben werk aan de winkel. Het kan niet zijn dat de verantwoordelijkheid alleen bij het individu ligt, net zomin als deze alleen bij de samenleving ligt.

Een nieuwe bijzettafel

Al het voorgaande vertrekt van uit het verenigingen en werken in groep. Maar we vinden al lang dat we ook met vrijwilligers op meer individuele basis een verschil kunnen maken. Daarom hebben we in 2012 twee nieuwe projecten opgestart. Maatkracht is intussen gestopt als project maar Steun Op Maat groeit gestaagd verder.

Steun op Maat richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers gaan een langdurige relatie op maat van het gezin aan. Ze komen bijna wekelijks samen om de opvoeding van de kinderen te versterken, en dit in de breedste zin van het woord. Samen huistaken maken, voorleesbegeleiding, praten met de ouder(s) over de opvoeding, een vrijetijdsactiviteit doen, het huishouden op orde krijgen, … alles wat een vrijwilliger kan bijdragen aan het gezinsleven kan aan bod komen, steeds op maat van de vragen en behoeften van het gezin. Steun Op Maat bouwt daarnaast een groepswerking uit waarbij ouders ervaringen uitwisselen, elkaar helpen, samen activiteiten of uitstappen organiseren, infomomenten worden gegeven en nog veel meer. De zoektocht naar talenten en eigen krachten is hierbij een goede insteek om de ouders (en dus ook de kinderen) te versterken. Meer info over Steun Op Maat kan u bovenaan terugvinden op onze website.